۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

از آدابِ معشوقه‌گی...

شاید صبر... شاید سکوت... شاید فریاد...


مثلن اینکه وقتی درخواستِ مراقبت می‌کند٬ حواسمان باشد که اگر خودمان هم خوب نیستیم٬ کمی تحمل کنیم. نوازشش کنیم تا آرام گیرد.