۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

عجب شبی...(با "ش" مشدد)

بعد از عصرِ جمعه ی قهوه دار 


در راه خانه، سرمای آخر زمستان، کاپشنش را تنِ من کرده بود.
دستهای هم را گرفته بودیم و الهه ی ناز پخش می شد.